facebook
Nasz wizytówka na bip

Ogłoszenia

ilustracja

Akcja charytatywna "Afryka - tu pomagamy"

Drodzy Rodzice!

 

Nasze Przedszkole pragnie przyłączyć się do akcji charytatywnej „Afryka – tu pomagamy”.
W tym celu organizujemy zbiórkę nowych szczoteczek i past do zębów, mydeł w kostkach oraz zbędnych okularów przeciwsłonecznych i korekcyjnych.
Wszystkie ofiarowane przez Państwa dary przekażemy Uczniom ZSTiO Meritum, bezpośrednio zaangażowanym w przebieg zbiórki w naszej najbliższej okolicy.
Zbiórka potrwa do dnia 20 maja, w holu naszego Przedszkola.

Za każde okazane serce - DZIĘKUJEMY! 

więcej

Wyniki rekrutacji

Szanowni Państwo.

Przedstawiamy listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do Zespołu Przedszkolnego nr 1

do Przedszkola nr 7 i Przedszkola nr 15.

więcej

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym

Szanowni Państwo !Poniżej załączamy listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do Przedszkola nr 7 i Przedszkola nr 15 wchodzących w skład Zespołu Przedszkolnego nr 1Warunkiem przejęcia dziecka do przedszkola jest po jego zakwalifikowaniu dostarczenie potwierdzenia woli (w załączeniu) w formie papierowej z podpisami rodziców do 30 kwietnia.Potwiedzenia woli należy wrzucić do skrzynki na listy znajdującej się w siedzibie Zespołu Przedszkolnego nr 1 - budynek Przedszkola nr 7, ul. Niepodległości 49.

Brak potwierdzenia we wskazanym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

 

więcej

szanowni Państwo

                                                                                 Szanowni Państwo

      27 marca ukazało sie nowe Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

      Zgodnie z nim od 29 marca do 11 kwietnia na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie publicznych i niepublicznych przedszkoli. Dyrektor przedszkola ma obowiązek, na WNIOSEK rodziców zorganizować zajęcia w przedszkolu dla dzieci które posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego  oraz których rodzice:

1) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,

2) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,

3) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  i zwalczaniem COVID-19,

4) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,

5) wykonują działania ratownicze,

6) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),

7) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

8) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

9) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,

10) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

11) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, i realizują zadania na terenie tych jednostek.

      Stosowne WNIOSKI z podaniem zakresu czasu potrzebnej opieki, miejsca zatrudnienia rodziców oraz grupy (zgodnie z w/w Rozporządzeniem) do której Państwo są zakwalifikowani należy złożyć w sekretariacie siedziby Zespołu Przedszkolnego nr 1 ul. Niepodległości 49 Siemianowice Ślaskie lub za pomocą poczty elekronicznej na skrzynkę grupy, do której dziecko uczęszcza.

     Ze względów organizacyjnych oraz zapewnienia bezpiecznych warunków pobytu dzieci w przedszkolu proszę o potraktowanie sprawy jako pilnej.

      Dzieci pozostające w domu zostaną objęte kształceniem na odłegłość, a informacje na ten temat zostaną przekazane Państwu za pośrednictwem poczty elektronicznej przez wychowawców poszczególnych grup.

więcej

Wydarzenia

.