Ostatnio dodano

Wakacje

Informujemy, że w czasie wakacji 2021 wszystkie dzieci potrzebujące opieki będą ją miały zapewnioną w Przedszkolu nr 15, ul. Grunwaldzka 10. 
W lipcu dyżur będzie pełnił cały personel Przedszkola nr 7, a w sierpniu personel Przedszkola nr 15. 
W związku z koniecznością zorganizowania grup zbliżonych wiekowo zwracamy się do Państwa z prośbą o określenie terminów uczęszczania dzieci do przedszkola, do końca lutego 2021. 
Jednocześnie informujemy, iż organizacja pracy przedszkola nie ulega zmianie.

więcej

ARCHIWUM

Szanowni Państwo!

Właśnie zmieniliśmy nasza stronę internetową na nowszą wersję i na bieżąco uzupełniamy jej zawartoś. Jeśłi nie możecie czegoś znaleźć, to zapraszamy do naszej archiwalnej strony.

więcej

Dane teleadresowe

Przedszkole nr 7
Niepodległości 49, 41-106 Siemianowice Śląskie

tel./faks 32 228 50 36, e-mail: zp1@siemianowice.pl

NIP: 643-14-33-617, Regon: 271508932

więcej

Malinki

Do GRUPY MALINEK uczęszczają dzieci 5,6-letnie

 

Grupa prowadzona jest przez mgr Iwonę Czekalską i mgr Agnieszkę Klobutowską.
Grupowy mail malinki07@gazeta.pl  służyć będzie do kontaktu rodziców z wychowawcą. 

więcej

Akt założycielski

Uchwała Nr 541/2014 Rady Miasta Siemianowice Śląskie z dnia 30 października 2014.

Ponizej plik z pełną treścią uchwały do pobrania w formacie pdf.

więcej

Regulamin Organizacyjny

Regulamin Organizacyjny Przedszkola nr 7 w Siemianowicach Śląskich

 

REGULAMIN   ORGANIZACYJNY
Przedszkola Nr 7
w Siemianowicach Śląskich

 

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Regulamin organizacyjny określa strukturę wewnętrzną Przedszkola Nr 7 w Siemianowicach Śląskich, zasady jego funkcjonowania oraz zakresy i zasady działania stanowisk samodzielnych.

§2

Przedszkole Nr 7 z dniem 21.12.1999 r. stało się jednostką budżetową Gminy Siemianowice Śl. na mocy uchwały Nr 157/99 z dnia 21.12.1999r.

§3

Przedszkole Nr 7 w Siemianowicach Śl. działa w oparciu o:

 

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
 • Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
 • Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 września 2013 r. w sprawie ustanowienia dnia 20 września Ogólnopolskim Dniem Przedszkolaka
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania – pobierz
 • Załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej
 • Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych
  i niepublicznych szkołach i placówkach
 • Ustawę z dn. 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 ze zmianami)
 • Rozporządzenie RM z dnia 18.03.2009r. w sprawie zasad wynagradzania i innych świadczeń dla pracowników nie będących nauczycielami (Dz. U. z 2009r. Nr 50 poz. 398)
 • Akty wykonawcze do ustaw związane z organizacją kształcenia i wychowania, zasadami zatrudniania i zwalniania, nagradzania i karania, BHP, prawem budżetowym,
 • Statut,
 • Regulaminy poszczególnych organów przedszkola,
 • Regulamin Pracy
 • Regulamin ZFŚS

§4

Działalność przedszkola podlega nadzorowi:

 • Gminy – jako organu prowadzącego,
 •  Kuratorium Oświaty – jako organu nadzorującego.

§5

 1. Przedszkole Nr 7 jest wyodrębnioną finansowo i organizacyjnie jednostką budżet rozliczaną z    budżetu .
 2. Przedszkole jest pracodawcą dla zatrudnionych w nim pracowników.
 3. Kierownikiem przedszkola jest Dyrektor.
 4. Przedszkole mieści się w budynku  przy ulicy Niepodległości 49 w Siemianowicach Śl. 

Rozdział II

CELA I ZADANIA

§6

 1. Przedszkole jest jednostką budżetową miasta powołaną do wychowania  i bezpłatnego nauczania w zakresie co najmniej podstawy programowej  wychowania przedszkolnego.
 2. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie oraz w przepisach wydanych na jej podstawie w zakresie:
  • wychowania,
  • opieki,
  • edukacji.
 3. Do szczególnych zadań przedszkola należy:
  • wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka,
  • organizowanie i sprawowanie opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb i możliwości przedszkola,
  • opieki nad zdrowiem, bezpieczeństwem i prawidłowym rozwojem dzieci,
  • przygotowanie dzieci do szkoły,
  • współdziałanie z rodzicami w zakresie wychowania i opieki,
  • realizacja innych obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów oraz uchwał gminy,
  • realizacja obowiązków i uprawnień przysługujących placówce jako pracodawcy w zakresie przepisów prawa pracy i ustawy o systemie oświaty.
 4. Szczegółowe cele i zadania formułuje Statut Przedszkola.

Rozdział III

 ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA NR 7

 §7

Organami przedszkola są:

 • Dyrektor przedszkola,
 • Rada Pedagogiczna,
 • Rada Rodziców.

§8

 Szczegółowe kompetencje, zasady współdziałania organów określa Statut Przedszkola, a ponadto:

 1. Dyrektor przedszkola dokonuje czynności związanych z prowadzeniem placówki zawartych w Pełnomocnictwie wydanym przez Prezydenta Miasta oraz wypełnia zakres obowiązków i uprawnień określony przez Prezydenta Miasta.
 2. Rada Pedagogiczna obowiązki statutowe wypełnia w oparciu o Regulamin Rady Pedagogicznej.
 3. Rada Rodziców obowiązki statutowe wypełnia w oparciu o Regulamin Rady Rodziców.

§9

Strukturę organizacyjną przedszkola stanowią:

 1. Dyrektor – kierownictwo przedszkola.
 2. Personel pedagogiczny- nauczyciele.
 3. Personel administracyjny –główny księgowy,  intendent.
 4. Personel obsługowy:
  • kucharz,
  • pomoc kuchenna,
  • woźne oddziałowe,
  • pomoc nauczyciela,
  • dozorcy

§10

 1. Personel przedszkola podlega bezpośrednio Dyrektorowi.
 2. Przydział zadań na poszczególne stanowiska pracy określają zakresy czynności zatwierdzone przez Dyrektora.
 3. Wielkość zatrudnienia w przedszkolu ustala Dyrektor zgodnie z przepisami, porozumieniu z organem prowadzącym i posiadanymi środkami finansowymi.
 4. Schemat organizacyjny przedszkola przedstawia Załącznik Nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego.

Rozdział IV

ZASADY FUNKCJONOWANIA PRZEDSZKOLA

§ 11

Przedszkole działa w oparciu o następujące zasady:

 • praworządności,
 • służebności wobec społeczności,
 • racjonalnego gospodarowania mieniem publicznym,
 • jednoosobowego kierownictwa,
 • kontroli wewnętrznej,
 • podziału zasad między personelem pedagogicznym i administracyjno-obsługowym,
 • wzajemnego współdziałania.

§12

 1. Pracownicy przedszkola podczas wykonywania swoich obowiązków i zadań kierują się przepisami prawa, do przestrzegania których są zobowiązani.
 2. Pracownicy w przedszkolu są zobowiązani do przestrzegania Regulaminu Pracy i współdziałania ze sobą w zakresie wymiany informacji i wzajemnych konsultacji.

§13

 1. Gospodarowanie środkami rzeczowymi odbywa się w sposób racjonalny, celowy i oszczędny z uwzględnieniem zasady szczególnej staranności
 2. w zarządzaniu mieniem przedszkola.
 3. Zakupy i remonty bieżące są realizowane po wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych.

§14

 1. Jednoosobowe kierownictwo polega na obowiązku wykonywania poleceń bezpośredniego przełożonego wynikających ze służbowego podporządkowania.
 2. W razie nieobecności Dyrektora jego tymczasowe obowiązki przejmuje osoba wyznaczona przez organ prowadzący.

Rozdział V

 PRZEPISY KOŃCOWE

§15

Realizację zdań przedszkola wyznaczają:

 • plan nadzoru pedagogicznego,
 • tematyka posiedzeń Rady Pedagogicznej,
 • plan finansowy,
 • kalendarz imprez przedszkolnych.

§16

Realizacja planów dokonuje się przez indywidualny przydział zadań, a ocena ich wykonania zgodna z kryteriami zawartymi w Statucie Przedszkola, Regulaminie Pracy, Regulaminie wynagradzania i premiowania, ZFŚS.

§17

 Postanowienia niniejszego Regulaminu wchodzą w życie z dniem 01.09.2010 r.

Załącznik Nr 1

Schemat organizacyjny

Przedszkola Nr 7

 

Dyrektor

Przedszkola

 

Nauczyciele

 

Główny księgowy

 

Intendent

Woźne oddziałowe

Kucharka

Pomoc kuchenna

Pomoc nauczyciela

Dozorcy

 

więcej