Ostatnio dodano

Nowe wytyczne GIS

UWAGA RODZICE!!!
WAŻNE!!!
Nowe wytyczne GIS
Od 23 listopada jeżeli w domu przebywa osoba w izolacji lub na kwarantannie do przedszkola nie wolno przyprowadzać dziecka.
Wytyczne dotyczą również nauczycieli oraz personelu przedszkola.

więcej

ARCHIWUM

Szanowni Państwo!

Właśnie zmieniliśmy nasza stronę internetową na nowszą wersję i na bieżąco uzupełniamy jej zawartoś. Jeśłi nie możecie czegoś znaleźć, to zapraszamy do naszej archiwalnej strony.

więcej

Dane teleadresowe

Przedszkole nr 7
Niepodległości 49, 41-106 Siemianowice Śląskie

tel./faks 32 228 50 36, e-mail: zp1@siemianowice.pl

NIP: 643-14-33-617, Regon: 271508932

więcej

Malinki

Do GRUPY MALINEK uczęszczają dzieci 5,6-letnie

 

Grupa prowadzona jest przez mgr Iwonę Czekalską i mgr Agnieszkę Klobutowską.
Grupowy mail malinki07@gazeta.pl  służyć będzie do kontaktu rodziców z wychowawcą. 

więcej

Akt założycielski

Uchwała Nr 541/2014 Rady Miasta Siemianowice Śląskie z dnia 30 października 2014.

Ponizej plik z pełną treścią uchwały do pobrania w formacie pdf.

więcej

Regulamin Organizacyjny

Regulamin Organizacyjny Przedszkola nr 7 w Siemianowicach Śląskich

 

REGULAMIN   ORGANIZACYJNY
Przedszkola Nr 7
w Siemianowicach Śląskich

 

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Regulamin organizacyjny określa strukturę wewnętrzną Przedszkola Nr 7 w Siemianowicach Śląskich, zasady jego funkcjonowania oraz zakresy i zasady działania stanowisk samodzielnych.

§2

Przedszkole Nr 7 z dniem 21.12.1999 r. stało się jednostką budżetową Gminy Siemianowice Śl. na mocy uchwały Nr 157/99 z dnia 21.12.1999r.

§3

Przedszkole Nr 7 w Siemianowicach Śl. działa w oparciu o:

 

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
 • Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
 • Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 września 2013 r. w sprawie ustanowienia dnia 20 września Ogólnopolskim Dniem Przedszkolaka
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania – pobierz
 • Załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej
 • Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych
  i niepublicznych szkołach i placówkach
 • Ustawę z dn. 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 ze zmianami)
 • Rozporządzenie RM z dnia 18.03.2009r. w sprawie zasad wynagradzania i innych świadczeń dla pracowników nie będących nauczycielami (Dz. U. z 2009r. Nr 50 poz. 398)
 • Akty wykonawcze do ustaw związane z organizacją kształcenia i wychowania, zasadami zatrudniania i zwalniania, nagradzania i karania, BHP, prawem budżetowym,
 • Statut,
 • Regulaminy poszczególnych organów przedszkola,
 • Regulamin Pracy
 • Regulamin ZFŚS

§4

Działalność przedszkola podlega nadzorowi:

 • Gminy – jako organu prowadzącego,
 •  Kuratorium Oświaty – jako organu nadzorującego.

§5

 1. Przedszkole Nr 7 jest wyodrębnioną finansowo i organizacyjnie jednostką budżet rozliczaną z    budżetu .
 2. Przedszkole jest pracodawcą dla zatrudnionych w nim pracowników.
 3. Kierownikiem przedszkola jest Dyrektor.
 4. Przedszkole mieści się w budynku  przy ulicy Niepodległości 49 w Siemianowicach Śl. 

Rozdział II

CELA I ZADANIA

§6

 1. Przedszkole jest jednostką budżetową miasta powołaną do wychowania  i bezpłatnego nauczania w zakresie co najmniej podstawy programowej  wychowania przedszkolnego.
 2. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie oraz w przepisach wydanych na jej podstawie w zakresie:
  • wychowania,
  • opieki,
  • edukacji.
 3. Do szczególnych zadań przedszkola należy:
  • wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka,
  • organizowanie i sprawowanie opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb i możliwości przedszkola,
  • opieki nad zdrowiem, bezpieczeństwem i prawidłowym rozwojem dzieci,
  • przygotowanie dzieci do szkoły,
  • współdziałanie z rodzicami w zakresie wychowania i opieki,
  • realizacja innych obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów oraz uchwał gminy,
  • realizacja obowiązków i uprawnień przysługujących placówce jako pracodawcy w zakresie przepisów prawa pracy i ustawy o systemie oświaty.
 4. Szczegółowe cele i zadania formułuje Statut Przedszkola.

Rozdział III

 ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA NR 7

 §7

Organami przedszkola są:

 • Dyrektor przedszkola,
 • Rada Pedagogiczna,
 • Rada Rodziców.

§8

 Szczegółowe kompetencje, zasady współdziałania organów określa Statut Przedszkola, a ponadto:

 1. Dyrektor przedszkola dokonuje czynności związanych z prowadzeniem placówki zawartych w Pełnomocnictwie wydanym przez Prezydenta Miasta oraz wypełnia zakres obowiązków i uprawnień określony przez Prezydenta Miasta.
 2. Rada Pedagogiczna obowiązki statutowe wypełnia w oparciu o Regulamin Rady Pedagogicznej.
 3. Rada Rodziców obowiązki statutowe wypełnia w oparciu o Regulamin Rady Rodziców.

§9

Strukturę organizacyjną przedszkola stanowią:

 1. Dyrektor – kierownictwo przedszkola.
 2. Personel pedagogiczny- nauczyciele.
 3. Personel administracyjny –główny księgowy,  intendent.
 4. Personel obsługowy:
  • kucharz,
  • pomoc kuchenna,
  • woźne oddziałowe,
  • pomoc nauczyciela,
  • dozorcy

§10

 1. Personel przedszkola podlega bezpośrednio Dyrektorowi.
 2. Przydział zadań na poszczególne stanowiska pracy określają zakresy czynności zatwierdzone przez Dyrektora.
 3. Wielkość zatrudnienia w przedszkolu ustala Dyrektor zgodnie z przepisami, porozumieniu z organem prowadzącym i posiadanymi środkami finansowymi.
 4. Schemat organizacyjny przedszkola przedstawia Załącznik Nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego.

Rozdział IV

ZASADY FUNKCJONOWANIA PRZEDSZKOLA

§ 11

Przedszkole działa w oparciu o następujące zasady:

 • praworządności,
 • służebności wobec społeczności,
 • racjonalnego gospodarowania mieniem publicznym,
 • jednoosobowego kierownictwa,
 • kontroli wewnętrznej,
 • podziału zasad między personelem pedagogicznym i administracyjno-obsługowym,
 • wzajemnego współdziałania.

§12

 1. Pracownicy przedszkola podczas wykonywania swoich obowiązków i zadań kierują się przepisami prawa, do przestrzegania których są zobowiązani.
 2. Pracownicy w przedszkolu są zobowiązani do przestrzegania Regulaminu Pracy i współdziałania ze sobą w zakresie wymiany informacji i wzajemnych konsultacji.

§13

 1. Gospodarowanie środkami rzeczowymi odbywa się w sposób racjonalny, celowy i oszczędny z uwzględnieniem zasady szczególnej staranności
 2. w zarządzaniu mieniem przedszkola.
 3. Zakupy i remonty bieżące są realizowane po wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych.

§14

 1. Jednoosobowe kierownictwo polega na obowiązku wykonywania poleceń bezpośredniego przełożonego wynikających ze służbowego podporządkowania.
 2. W razie nieobecności Dyrektora jego tymczasowe obowiązki przejmuje osoba wyznaczona przez organ prowadzący.

Rozdział V

 PRZEPISY KOŃCOWE

§15

Realizację zdań przedszkola wyznaczają:

 • plan nadzoru pedagogicznego,
 • tematyka posiedzeń Rady Pedagogicznej,
 • plan finansowy,
 • kalendarz imprez przedszkolnych.

§16

Realizacja planów dokonuje się przez indywidualny przydział zadań, a ocena ich wykonania zgodna z kryteriami zawartymi w Statucie Przedszkola, Regulaminie Pracy, Regulaminie wynagradzania i premiowania, ZFŚS.

§17

 Postanowienia niniejszego Regulaminu wchodzą w życie z dniem 01.09.2010 r.

Załącznik Nr 1

Schemat organizacyjny

Przedszkola Nr 7

 

Dyrektor

Przedszkola

 

Nauczyciele

 

Główny księgowy

 

Intendent

Woźne oddziałowe

Kucharka

Pomoc kuchenna

Pomoc nauczyciela

Dozorcy

 

więcej

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA

Prosimy o zapoznanie sikę z koncepcją pracy naszego przedszkola.

więcej